Przejdź do treści

PeKaO

RYNEK KART > BANKI
 
    
  
Bank Pekao SA - Centrala
 
 ul. Grzybowska 53/57
skrytka pocztowa 1008
00-950 Warszawa
 
 tel. (22) 656 00 00  
 faks (22) 656 00 04, 656 00 05
 
 
SPRAWDŹ  PRZKIEDY PRZYJDZIE PRZELEW PeKaO


Wychodzące
Przychodzące
8:30
12:30
15:00
11:00                     
15:00
17:30
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57 wpisany pod numerem KRS: 0000014843 do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 526-00-06-841
SWIFT: PKOP PL PW
LEI: 5493000LKS7B3UTF7H35
  
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank Pekao, Pekao, Pekao SA, dawniej PeKaO)
– polski bank uniwersalny założony 17 marca 1929 r. jako państwowy bank komercyjny w formie spółki akcyjnej. Od 1998 notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 1999–2017 kontrolowany przez UniCredit. 7 czerwca 2017 roku zarząd nad Bankiem przejęły spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń i Polski Fundusz Rozwoju, których kontrolne pakiety akcji posiada Skarb Państwa.  


 
Wróć do spisu treści